Máy Trợ Thở

<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Bình Oxy XY 98BII-8L
LH: 02763.603.888
Bình Oxy XY 98BII-8L
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Bình Oxy XY 98BII-10L
LH: 0918.708.885
Bình Oxy XY 98BII-10L
<b>LH - 0981.894.444</b> <br>Album trợ thở
LH - 0981.894.444
Album trợ thở
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Bình Oxy XY 98BII-8L
LH: 02763.603.888
Bình Oxy XY 98BII-8L